نماد بازار آخرین قیمت سهم آخرین قیمت حق تقدم تاریخ آخرین معامله حق تقدم حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} شلردح فرابورس 2080 799 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ 0.1350961538461538461538461538 ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ 0.8 ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} دالبرح بورس تهران 4201 2800 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ 0.0954534634610806950726017615 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ 1 ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} میدکوح فرابورس 3780 2516 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ 0.0698412698412698412698412698 ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ 0.220538720538721 ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} دیرانح بورس تهران 1917 890 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ 0.0140845070422535211267605634 ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 0.766666666666667 ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تلیسهح فرابورس 4210 2639 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ 0.1356294536817102137767220903 ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ 2 ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ارفعح فرابورس 5550 4290 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ 0.0468468468468468468468468468 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ 0.5 ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} امیدح بورس تهران 1557 500 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ 0.0366088631984585741811175337 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ 0.224489795918367 ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} حفاریح بورس تهران 3353 2025 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ 0.0978228452132418729495973755 ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ 1 ۱۳۹۷/۰۹/۲۳