نماد بازار آخرین قیمت سهم آخرین قیمت حق تقدم تاریخ آخرین معامله حق تقدم حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تاپیکوح بورس تهران 1390 300 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 0.0647482014388489208633093525 ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ 0.873563218390805 ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} وسپهح بورس تهران 1177 195 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ -0.0152931180968564146134239592 ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ 0.243218134522482 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کگلح بورس تهران 3580 2033 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 0.1527932960893854748603351955 ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ 0.2 ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ومعادنح بورس تهران 1626 555 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 0.0436654366543665436654366544 ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ 0.100593193548387 ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سدبیرح فرابورس 1321 256 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 0.0492051476154428463285389856 ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ 1.45098039215686 ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} فلاتح فرابورس 1443 390 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 0.0367290367290367290367290367 ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ 0.693326086956522 ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} والبرح بورس تهران 2035 521 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 0.2525798525798525798525798526 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ 0.193542143801813 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سرچشمهح فرابورس 4540 2510 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 0.2268722466960352422907488987 ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ 0.4 ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} شبهرنح بورس تهران 9688 6672 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 0.2080924855491329479768786127 ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ 0.3 ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} خاهنح بورس تهران 3950 2359 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 0.1496202531645569620253164557 ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ 0.5 ۱۳۹۷/۰۴/۰۸
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} میهنح فرابورس 906 50 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ -0.1589403973509933774834437086 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ 0.868176485387124 ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} داناح بورس تهران 2418 1318 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 0.0413564929693961952026468156 ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ 0.470050657945673 ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کیسونح فرابورس 1356 499 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ -0.1054572271386430678466076696 ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ 0.3125 ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سکردح بورس تهران 739 67 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ -0.4438430311231393775372124493 ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ 0.833333333333334 ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کمرجانح فرابورس 6739 4770 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 0.1437898798041252411336993619 ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ 1 ۱۳۹۷/۰۴/۲۲