نماد بازار آخرین قیمت سهم آخرین قیمت حق تقدم تاریخ آخرین معامله حق تقدم حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ولساپاح بورس تهران 1224 180 ۱۲:۲۶:۴۸ 0.0359477124183006535947712418 ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ 1 ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} شکلرح بورس تهران 4183 2900 ۱۲:۲۹:۰۷ 0.0676547932106143915849868515 ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 0.25 ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کاذرح بورس تهران 1380 184 ۱۲:۱۰:۴۶ 0.1420289855072463768115942029 ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ 0.5 ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} خشرقح بورس تهران 2611 1330 ۱۲:۲۷:۲۵ 0.1076216009191880505553427805 ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ 1 ۱۳۹۷/۰۵/۱۹
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} فلاتح فرابورس 1394 301 ۱۲:۳۰:۱۳ 0.0667144906743185078909612626 ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ 0.693326086956522 ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} شلردح فرابورس 1001 106 ۱۲:۳۰:۱۴ -0.1048951048951048951048951049 ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ 0.8 ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} غویتاح فرابورس 6600 5350 ۱۲:۳۰:۰۲ 0.0378787878787878787878787879 ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ 4.35714285714286 ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} خفنرح بورس تهران 2391 1379 ۱۲:۱۴:۰۵ 0.005018820577164366373902133 ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ 1 ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سکردح بورس تهران 713 31 ۱۲:۲۹:۴۹ -0.44600280504908835904628331 ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ 0.833333333333334 ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کاماح بورس تهران 3980 2827 ۱۲:۳۷:۲۰ 0.0384422110552763819095477387 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ 1 ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کمرجانح فرابورس 6450 3752 ۱۴:۵۰:۵۱ 0.2632558139534883720930232558 ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ 1 ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پرداختح بورس تهران 7575 6020 ۱۲:۲۹:۵۶ 0.0732673267326732673267326733 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ 0.526315789473684 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} غشاذرح بورس تهران 2920 1629 ۱۲:۲۷:۲۳ 0.0996575342465753424657534247 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ 0.5 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱