نماد بازار آخرین قیمت سهم آخرین قیمت حق تقدم تاریخ آخرین معامله حق تقدم حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} داسوهح بورس تهران 8148 7100 ۰۹:۳۴:۱۲ 0.0058910162002945508100147275 ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ 2 ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سمازنح بورس تهران 2597 1200 ۱۲:۲۹:۴۸ 0.1528686946476703889102810936 ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 0.5 ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ورناح بورس تهران 1125 146 ۱۲:۲۸:۴۴ -0.0186666666666666666666666667 ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ 0.326666666666667 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} خموتورح بورس تهران 5288 2605 ۱۲:۲۹:۱۴ 0.3182677760968229954614220877 ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ 2.5 ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ثالوندح فرابورس 2272 683 ۱۱:۵۵:۵۹ 0.2592429577464788732394366197 ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ 0.666666666666667 ۱۳۹۷/۰۷/۱۳
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} دکیمیح بورس تهران 4560 3149 ۱۲:۲۹:۱۱ 0.0901315789473684210526315789 ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ 1.4 ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ونیروح بورس تهران 1366 257 ۱۲:۰۳:۲۵ 0.0797950219619326500732064422 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ 1.1875 ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} دسبحانح بورس تهران 4233 3172 ۱۲:۲۹:۱۱ 0.0144105835105126387904559414 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ 0.775862068965517 ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} وسکابح بورس تهران 1396 416 ۱۲:۲۹:۵۰ -0.0143266475644699140401146132 ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ 0.428571428571429 ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} حفاریح بورس تهران 3066 1856 ۱۲:۲۹:۴۴ 0.0684931506849315068493150685 ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ 1 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳