نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آ س پ فرابورس ۱۲:۲۲:۵۳ 764 -16 -0.0205 770 770 750 2000 756 770 40000
{"state":"closed","description":"ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه"} آبین فرابورس ۱۰:۵۳:۲۶ 1854 -42 -0.0222 1854 1854 1854 2508 1655 1850 26989
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آپ بورس تهران ۱۲:۲۹:۵۱ 15800 -181 -0.0113 15981 16177 15630 69 15920 15920 10100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اتکام فرابورس ۱۲:۱۴:۴۶ 993 -8 -0.0080 1000 1002 993 1600 992 999 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اتکای فرابورس ۱۲:۲۹:۱۹ 1080 -5 -0.0046 1085 1100 1060 168000 1080 1099 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخابر بورس تهران ۱۲:۲۸:۰۹ 1838 -64 -0.0336 1898 1898 1830 43491 1840 1872 14349
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ارفع فرابورس ۱۲:۲۰:۳۶ 4980 -140 -0.0273 5110 5177 4980 10000 4991 5094 1520
{"state":"closed","description":"ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه"} آرمان فرابورس ۰۹:۰۲:۴۰ 21 -961 -0.9786 21 21 21 1000000 30 890 25000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اعتلا فرابورس ۱۲:۲۵:۱۷ 850 -40 -0.0449 890 900 850 6230 852 894 1079
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} افرا فرابورس ۱۲:۱۳:۰۲ 2563 122 0.0500 2360 2563 2319 1139793 2563
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} البرز بورس تهران ۱۲:۲۹:۱۵ 884 -8 -0.0090 881 886 881 31500 881 884 833
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} امید بورس تهران ۱۲:۲۹:۳۳ 1701 0 0.0000 1703 1710 1701 1885007 1701 1705 28202
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} انرژی3 فرابورس ۱۲:۳۰:۰۷ 11030 -288 -0.0254 11200 11300 11000 91 11029 11180 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اوان فرابورس ۱۲:۲۹:۵۷ 19839 106 0.0054 19700 19900 19400 9200 19500 19839 3106
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بالبر بورس تهران ۱۲:۲۷:۴۹ 1851 -59 -0.0309 1920 1920 1815 10000 1850 1890 3300
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بپاس فرابورس ۱۲:۲۹:۵۹ 2889 44 0.0155 2890 2898 2852 5000 2888 2889 12270
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بترانس بورس تهران ۱۲:۱۱:۳۳ 5660 -16 -0.0028 5650 5680 5520 1000 5641 5660 25501
{"state":"closed","description":"ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه"} بحکمت فرابورس ۱۲:۳۰:۰۶ 360 -9 -0.0244 353 360 353 241439 353 360 42000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بخاور فرابورس ۱۲:۳۰:۰۱ 511 -9 -0.0173 520 520 511 74000 510 520 173389
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} برکت بورس تهران ۱۲:۲۹:۱۵ 1354 -71 -0.0498 1385 1385 1354 1354 6342
{"state":"closed","description":"ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه"} بسویچ بورس تهران ۱۲:۱۵:۳۰ 4000 -180 -0.0431 4330 4330 4000 3420 4001 4200 4138
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بشهاب بورس تهران ۱۱:۴۱:۳۱ 3406 -172 -0.0481 3756 3756 3406 2885 3450 3750 3500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بفجر بورس تهران ۱۲:۲۹:۵۸ 4533 181 0.0416 4420 4535 4360 162 4360 4535 23879
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بکاب بورس تهران ۱۲:۲۹:۵۸ 5800 -293 -0.0481 6000 6000 5789 1034 5800 6080 5000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بکام بورس تهران ۱۲:۳۵:۴۴ 2326 -122 -0.0498 2420 2438 2326 525 2058 2326 52589
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بکهنوج فرابورس ۱۲:۲۸:۳۷ 5996 -313 -0.0496 6160 6234 5996 1000 6045 6440 6870
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بمپنا فرابورس ۱۴:۱۹:۱۲ 10898 133 0.0124 10989 10989 10567 2000 10585 10898 366
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بموتو بورس تهران ۱۲:۱۴:۰۳ 3951 188 0.0500 3710 3951 3710 33860 3951
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بنیرو بورس تهران ۱۲:۲۷:۵۹ 4053 74 0.0186 4050 4053 3861 400 3862 4053 1900
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بهپاک فرابورس ۱۲:۲۹:۰۵ 3950 -81 -0.0201 4079 4165 3930 7800 3950 4048 2000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} بورس بورس تهران ۱۱:۲۴:۲۳ 4629 -243 -0.0499 4880 4880 4629 12000 3400 4629 983165
{"state":"closed","description":"ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه"} پارس بورس تهران ۱۲:۳۶:۰۲ 29150 -22 -0.0008 30630 31000 29101 317299 29120 29120 146076
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پارسان بورس تهران ۱۲:۲۹:۵۷ 2660 -22 -0.0082 2630 2717 2581 10000 2590 2590 100000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پارسیان بورس تهران ۱۲:۰۲:۳۸ 1202 -36 -0.0291 1203 1206 1202 24095 1202 1238 5030
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پاسا بورس تهران ۱۲:۲۹:۱۴ 1329 15 0.0114 1256 1346 1256 6000 1329 1330 2000
{"state":"closed","description":"ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه"} پاکشو بورس تهران ۱۲:۲۹:۵۹ 15300 284 0.0189 14760 15300 14300 10000 14301 15300 53889
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پتایر بورس تهران ۱۲:۲۹:۲۱ 2668 -59 -0.0216 2653 2836 2653 64 2663 2720 9000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پترول بورس تهران ۱۲:۲۹:۵۰ 1145 -8 -0.0069 1132 1160 1125 68058 1125 1145 19000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پخش فرابورس ۱۲:۲۵:۰۶ 1183 -5 -0.0042 1200 1200 1183 5892 1183 1190 24460
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پدرخش بورس تهران ۱۲:۲۸:۳۳ 3179 -85 -0.0260 3329 3329 3110