نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"closed","description":"ممنوع - توقف به دلایل دیگر"} عساپا1 بورس کالا ۱۲:۰۵:۰۰ 1004102 2715 0.0027 1004102 1004102 1004102 8 1004101