نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضخود7003 بورس تهران ۱۲:۱۸:۳۵ 999 499 0.9980 980 999 980 50 999 1299 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضخود7004 بورس تهران ۱۲:۲۶:۳۶ 815 316 0.6333 815 815 815 899 190
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضروی7024 بورس تهران ۱۱:۳۱:۴۹ 40 0 0.0000 5 40 5 380 5 40 5
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضسان7012 بورس تهران ۰۹:۴۹:۲۷ 2130 -116 -0.0516 2130 2130 2130 100 2050
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضسان7013 بورس تهران ۰۹:۵۱:۰۴ 1930 -170 -0.0810 1930 1930 1930 100 1850
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضسان7014 بورس تهران ۱۱:۴۴:۳۷ 1730 -170 -0.0895 1730 1730 1730 100 1650
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضشنا7016 بورس تهران ۰۹:۲۴:۱۱ 2877 322 0.1260 2877 2877 2877 100 2877 3241 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضشنا7017 بورس تهران ۱۱:۳۰:۱۵ 2500 401 0.1910 2422 2500 2422 86 2550 2722 50
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضملی8030 بورس تهران ۱۱:۳۸:۴۵ 16 -1 -0.0588 16 16 16 16 75