نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضخود1006 بورس تهران ۹۷/۰۹/۲۱ 9 -103 -0.9196 161 161 9 98 9 70 100