نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضملی1117 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 130 3 0.0236 130 130 130 30 130 150 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضملی1119 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 20 0 0.0000 20 20 20 100 17 35 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضملی1120 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 15 -5 -0.2500 15 15 15 100 12 25 100