نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ضمخا3003 بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 1 0 0.0000 1 1 1