نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9503 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 624000 -16537 -0.0258 630010 638000 616111 50 620006 627891 17
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9504 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 640000 -5590 -0.0087 640000 648699 628000 50 628566 640980 20
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9505 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 649000 1373 0.0021 654998 660000 635000 5 636000 654998 6
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9506 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 645000 -5676 -0.0087 645010 655000 635010 26 635558 651999 50
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9507 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 649999 8789 0.0137 645000 649999 630001 68 632100 649999 4
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9508 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 625011 -27329 -0.0419 640010 645000 622044 673000 14
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9510 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 641000 -8336 -0.0128 637020 650000 626011 5 641000 670000 16
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9511 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 625003 -25160 -0.0387 640010 670000 621000 625003 3
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9512 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 650000 -5346 -0.0082 645000 660000 626000 11 650000 660000 3
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9601 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 624805 -32884 -0.0500 650000 670000 624805 78 624805 660000 5
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9602 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 645000 -11521 -0.0175 650000 656521 624000 640000 2
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9603 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 635000 -20578 -0.0314 645200 655578 633333 650000 2
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9604 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 640000 -19596 -0.0297 650000 660000 627144 640000 35
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9605 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 645000 -13965 -0.0212 658965 660000 638000 2 645000 650000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9606 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 626004 -32219 -0.0489 643022 670000 625312 626004 19
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9607 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 645000 -17780 -0.0268 655000 660000 630111 51 645000 650000 16
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9608 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 650000 -4353 -0.0067 660001 665000 650000 650000 42
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9609 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 630000 -32213 -0.0486 661000 667000 629103 112 630000 640000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9610 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 631000 -32972 -0.0497 651556 668887 630777 42 631000 650000 7
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9611 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 640000 -23928 -0.0360 652000 670000 630732 86 640000 644000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9612 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 650000 -15508 -0.0233 651000 680000 632233 60 573169 650000 67
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9701 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 657001 -15947 -0.0237 675000 684000 639301 81 658000 662186 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9702 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 641000 -19000 -0.0288 660010 661101 631000 46 641000 642000 197
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی702 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 650000 0 0.0000 650000 650000 650000 19 650000