نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9507 فرابورس ۱۲:۲۹:۲۴ 629999 10916 0.0176 606000 630000 606000 80 600000 630000 35
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9508 فرابورس ۱۱:۵۵:۱۳ 630000 -6066 -0.0095 629999 648800 625600 639698 6
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9509 فرابورس ۱۲:۰۳:۵۶ 626500 -12425 -0.0194 628888 630111 625555 639898 5
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9510 فرابورس ۱۲:۲۹:۱۶ 628902 -7460 -0.0117 630000 643980 622230 19 593090 642888 21
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9511 فرابورس ۱۲:۱۸:۵۵ 630000 4035 0.0064 621111 640000 620000 650000 12
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9512 فرابورس ۱۲:۲۹:۵۶ 610000 -23320 -0.0368 625010 640000 601655 48 610000 615000 2
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9601 فرابورس ۱۲:۱۵:۳۷ 638000 -3540 -0.0055 630010 638000 624000 9 638000 644444 2
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9602 فرابورس ۱۲:۱۳:۴۶ 625558 -4488 -0.0071 629999 630010 615333 10 605556 630000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9603 فرابورس ۱۱:۵۲:۵۸ 640000 -1998 -0.0031 628888 640000 611222 58 640000 655555 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9604 فرابورس ۱۲:۰۴:۲۶ 640000 8313 0.0132 615918 640000 615918 59 632000 649998 94
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9605 فرابورس ۱۲:۱۷:۱۷ 635000 -3177 -0.0050 621125 650000 621125 60 632000 650000 47
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9606 فرابورس ۱۲:۲۸:۵۰ 640000 2917 0.0046 631120 660000 622444 42 630000 640000 106
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9607 فرابورس ۱۲:۲۴:۵۳ 635000 1687 0.0027 630000 649998 625000 91 635000 640000 17
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9608 فرابورس ۱۲:۲۴:۲۷ 620000 -21113 -0.0329 633000 645000 609058 25 609058 640000 9
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9609 فرابورس ۱۲:۲۸:۳۶ 654000 9845 0.0153 625555 654000 616222 654000 361
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9610 فرابورس ۱۲:۲۷:۳۶ 630000 -1846 -0.0029 622451 650000 622451 200 617555 645000 3
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9611 فرابورس ۱۲:۲۹:۴۸ 630000 -12706 -0.0198 632511 650000 630000 151 630000 631000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9612 فرابورس ۱۲:۲۹:۳۵ 640000 -3970 -0.0062 631112 649099 628999 25 630112 640000 26
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9701 فرابورس ۱۲:۲۹:۲۸ 649999 2538 0.0039 630000 660000 630000 103 649000 649999 38
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9702 فرابورس ۱۲:۲۹:۳۵ 649999 5644 0.0088 632555 650000 620009 92 630000 649999 21
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9703 فرابورس ۱۲:۲۸:۵۰ 649999 4354 0.0067 635009 650000 630011 240 631900 649999 6
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9704 فرابورس ۱۲:۲۹:۲۶ 632222 -15412 -0.0238 649000 660000 630001 94 632222 650000 221
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9705 فرابورس ۱۲:۲۸:۵۷ 658900 7010 0.0108 646555 660001 641511 70 647000 653000 19
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی702 فرابورس ۰۹:۳۲:۰۰ 527060 -27739 -0.0500 527060 527060 527060 527060 8
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی703 فرابورس ۰۹:۳۲:۴۱ 559445 -29444 -0.0500 559445 559445 559445 559445 8