نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9505 فرابورس ۱۲:۲۹:۲۵ 654995 -11489 -0.0172 655555 655555 633160 654999 4
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9506 فرابورس ۱۲:۲۹:۲۳ 640000 -27521 -0.0412 666666 666666 635000 29 635000 659999 20
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9507 فرابورس ۱۲:۱۳:۵۵ 668999 3416 0.0051 675000 675000 655000 36 652211 660000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9508 فرابورس ۱۲:۲۷:۵۳ 660020 -17337 -0.0256 655000 679985 655000 20 656111 679000 2
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9510 فرابورس ۱۲:۲۷:۱۰ 648500 -25077 -0.0372 663333 680000 648500 139 648500 670000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9511 فرابورس ۱۲:۲۶:۲۱ 659999 -13870 -0.0206 665000 680000 652222 30 652111 680000 2
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9512 فرابورس ۱۴:۳۰:۱۷ 650000 -27148 -0.0401 660000 690000 650000 643291 9
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9601 فرابورس ۱۲:۲۴:۰۰ 655000 -19006 -0.0282 655555 679999 650000 100 660000 670000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9602 فرابورس ۱۲:۲۲:۳۹ 690000 13668 0.0202 661000 690000 650000 690000 74
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9603 فرابورس ۱۲:۲۰:۱۱ 680000 298 0.0004 670000 690000 650000 40 655000 680000 2
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9604 فرابورس ۱۲:۲۲:۳۴ 675000 1722 0.0026 660000 685000 642000 26 641111 689000 74
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9605 فرابورس ۱۲:۲۹:۱۴ 690000 10870 0.0160 680000 690000 654000 690000 218
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9606 فرابورس ۱۲:۲۹:۴۹ 694000 10283 0.0150 673340 695000 661000 20 665000 694000 7
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9607 فرابورس ۱۴:۳۱:۱۵ 661111 -20214 -0.0297 684000 690000 661111 50 661000 661111 6
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9608 فرابورس ۱۲:۲۷:۰۷ 670000 -17210 -0.0250 670122 699000 670000 670000 32
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9609 فرابورس ۱۲:۲۹:۱۷ 680114 -545 -0.0008 680023 699000 680023 26 680115 699000 168
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9610 فرابورس ۱۲:۲۸:۴۴ 680001 -5500 -0.0080 664000 695000 664000 90 680001 689000 3
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9611 فرابورس ۱۲:۲۷:۵۴ 670005 -16735 -0.0244 684000 699000 653122 10 670005 690000 31
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9612 فرابورس ۱۵:۱۰:۰۰ 670020 -18131 -0.0263 680234 698998 665522 96 670020 693000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9701 فرابورس ۱۲:۲۹:۵۶ 692000 3703 0.0054 680000 698878 662010 145 662100 692000 32
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9702 فرابورس ۱۲:۲۹:۱۳ 697000 8445 0.0123 681500 699000 657222 21 697000 697899 48
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9703 فرابورس ۱۲:۲۹:۳۸ 681000 -12091 -0.0174 699999 700000 659000 60 695001 695001 3
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی612 فرابورس ۱۲:۱۵:۴۳ 599000 -2 0.0000 599000 599000 599000 638400 12
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی701 فرابورس ۱۱:۰۹:۴۸ 619000 1832 0.0030 600000 619000 600000 640000 3
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی702 فرابورس ۱۱:۵۱:۵۴ 600000 -26662 -0.0425 600000 600000 600000 626661 64
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی703 فرابورس ۱۲:۱۷:۱۸ 616000 2977 0.0049 610000 616000 610000