نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9509 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 563000 -25162 -0.0428 570010 589999 558754 127 563000 579000 5
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9510 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 570444 -20095 -0.0340 581111 583333 570000 582255 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9511 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 580044 -16563 -0.0278 582222 586000 580044 580000 106
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9512 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 580000 -10787 -0.0183 582222 585011 570000 30 561248 589842 4
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9601 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 560000 -21489 -0.0370 590000 590000 555666 570000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9602 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 590000 1777 0.0030 587000 590000 558812 558813 11
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9603 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 559000 -29086 -0.0495 587000 587000 559000 558683 6
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9604 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 585000 1010 0.0017 576900 599000 554791 129 585000 590000 44
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9605 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 558312 -29383 -0.0500 585055 617000 558312 590000 9
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9606 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 585000 -8155 -0.0137 586111 600000 563498 563499 19
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9607 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 582000 -10760 -0.0182 590000 595000 570000 563123 15
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9608 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 600000 9875 0.0167 595000 600000 560619 600000 313
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9609 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 582111 -6755 -0.0115 587011 593999 559423 559423 7
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9610 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 572000 -16756 -0.0285 588888 594000 559319 561000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9611 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 580000 -11493 -0.0194 590000 594988 561919 561919 3
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9612 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 580000 -15507 -0.0260 590355 598999 565732 580000 48
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9701 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 598000 2653 0.0045 592000 600000 573744 140 570000 598000 40
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9702 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 580000 -15833 -0.0266 590000 600000 570000 53 580000 590000 24
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9703 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 570000 -28599 -0.0478 592102 599710 568670 10 566771 589899 24
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9704 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 585999 -11220 -0.0188 590600 599000 567359 64 566501 567359 10
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9705 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 591000 -7361 -0.0123 593001 599990 568443 591000 10
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9706 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 580000 -18624 -0.0311 592020 610000 580000 92 580000 610000 381
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9707 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 600000 -2155 -0.0036 596000 608000 590045 16 600000 608000 53
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی701 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 504810 12620 0.0256 498990 504810 498990 7 504810 546000 40
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی703 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 500000 21675 0.0453 478325 500000 478325 500000 8
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی704 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 530000 1000 0.0019 510000 530000 510000 10 510000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی705 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 378000 -19100 -0.0481 378000 378000 378000 36 378000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی706 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 440000 0 0.0000 440000 440000 440000 122 440000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی707 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 439000 -1000 -0.0023 418000 439000 418000