نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9510 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 570000 11947 0.0214 545000 575000 545000 577000 120
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9511 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 561155 -3706 -0.0066 575000 579388 561155 20 562234 578999 4
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9512 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 571000 1063 0.0019 559121 580000 559111 8 562000 578988 3
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9601 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 571311 4408 0.0078 569999 580000 550880 20 565000 579998 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9602 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 570000 3135 0.0055 550000 579999 550000 5 538523 570000 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9603 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 569000 10105 0.0181 555000 586839 555000 570000 69
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9604 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 563000 -2052 -0.0036 560010 578200 560000 570000 45
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9605 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 575000 10598 0.0188 560000 580000 560000 570000 165
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9606 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 550000 -14791 -0.0262 550000 580000 550000 56 550000 580000 36
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9607 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 560000 -3592 -0.0064 570000 590000 541100 570000 163
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9608 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 539015 -25414 -0.0450 570000 590000 539011 21 539013 570000 170
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9609 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 578000 12439 0.0220 555111 585000 555001 3 555001 570000 166
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9610 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 575000 7909 0.0139 552225 590000 552225 120 554902 570000 162
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9611 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 580000 14409 0.0255 555000 580000 555000 580000 155
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9612 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 575000 7397 0.0130 560000 590000 555000 595082 11
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9701 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 564000 -1903 -0.0034 560155 594000 560155 640998 51
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9702 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 580000 13222 0.0233 560133 590000 560000 28 560000 629999 46
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9703 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 574999 6649 0.0117 570000 590000 560007 130 560000 607961 156
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9704 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 592000 23681 0.0417 576800 592000 566155 604180 4
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9705 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 571000 370 0.0006 570000 593000 570000 594988 10
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9706 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 570002 -289 -0.0005 569999 590000 569999 80 560000 600000 5
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9707 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 570000 -259 -0.0005 575000 598000 559000 117 570000 633498 12
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تسه9708 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 582000 10830 0.0190 580000 591000 570000 100 570000 599000 42
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تملی705 فرابورس ۹۷/۰۹/۲۱ 268850 -14150 -0.0500 268850 268850 268850 4 278851