نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
سکه تحویل شهریور 97
بورس کالا ۱۵:۱۷:۳۳ 31290000 945119 0.0311 30650000 31685000 30650000
سکه تحویل آبان 97
بورس کالا ۱۵:۱۸:۵۳ 32995000 1272572 0.0401 32550000 33295000 32550000
سکه تحویل دی 97
بورس کالا ۱۵:۱۹:۰۰ 34250000 1357629 0.0413 33655000 34475000 33630000
زعفران نگین تحویل شهریور 97
بورس کالا ۱۵:۱۷:۴۹ 76800 -2994 -0.0375 78500 79500 76700
زعفران نگین تحویل آبان 97
بورس کالا ۱۵:۱۸:۰۶ 85700 -4041 -0.0450 87900 88700 85700
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9708پ03 بورس کالا ۱۲:۰۹:۱۹ 59300 91 0.0015 59191 59300 58401 698 58401 59700 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9708پ04 بورس کالا ۱۲:۱۱:۳۳ 55800 507 0.0092 55800 55800 55101 500 54899 56201 800
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9708پ05 بورس کالا ۱۴:۳۱:۲۷ 69339 -1464 -0.0207 70300 70350 69339 100 69550 69992 500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9708پ06 بورس کالا ۱۲:۲۱:۱۴ 54651 -53 -0.0010 54799 54799 54651 1000 54099 55301 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9708پ07 بورس کالا ۱۲:۱۸:۳۳ 42741 37 0.0009 42751 42751 42651 1000 42199 43205 1000