نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
زعفران نگین تحویل آبان 97
بورس کالا ۱۶:۳۷:۳۱ 148100 7000 0.0496 148100 148100 146500
زعفران نگین تحویل دی 97
بورس کالا ۱۶:۵۳:۵۶ 192700 9100 0.0496 192700 192700 191000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9708پ05 بورس کالا ۱۳:۰۵:۵۲ 117878 3433 0.0300 117878 117878 117878 315459 117878
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9708پ08 بورس کالا ۰۹:۴۸:۴۲ 102449 2983 0.0300 102449 102449 102449 33855 102449