نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
مس خرید نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 6150 -12.5 -0.0020 6150 6150 6150
مس فروش نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 6151 -12 -0.0019 6151 6151 6151
مس خرید ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 6143 -12 -0.0019 6143 6143 6143
مس فروش ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 6144 -12 -0.0019 6144 6144 6144
سرب خرید نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1964 -5 -0.0025 1964 1964 1964
سرب فروش نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1965 -4.5 -0.0023 1965 1965 1965
سرب خرید ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1975 -6.5 -0.0033 1975 1975 1975
سرب فروش ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1975.5 -6.5 -0.0033 1975.5 1975.5 1975.5
نیکل خرید نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 10715 -45 -0.0042 10715 10715 10715
نیکل فروش نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 10720 -45 -0.0042 10720 10720 10720
نیکل خرید ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 10775 -75 -0.0069 10775 10775 10775
نیکل فروش ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 10780 -95 -0.0087 10780 10780 10780
قلع خرید نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 19170 170 0.0089 19170 19170 19170
قلع فروش نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 19180 160 0.0084 19180 19180 19180
قلع خرید ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 19200 220 0.0116 19200 19200 19200
قلع فروش ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 19225 240 0.0126 19225 19225 19225
روی خرید نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 2663 -11 -0.0041 2663 2663 2663
روی فروش نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 2664 -11 -0.0041 2664 2664 2664
روی خرید ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 2589.5 -14.5 -0.0056 2589.5 2589.5 2589.5
روی فروش ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 2590 -14.5 -0.0056 2590 2590 2590
آلیاژآلومینیوم خرید نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1410 20 0.0144 1410 1410 1410
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1415 15 0.0107 1415 1415 1415
آلیاژآلومینیوم خرید ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1400 0 0.0000 1400 1400 1400
آلیاژآلومینیوم فروش ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1410 -10 -0.0070 1410 1410 1410
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1927 -22 -0.0113 1927 1927 1927
آلومینیوم نوع اول فروش نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1928 -21.5 -0.0110 1928 1928 1928
آلومینیوم نوع اول خرید ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1936 -21 -0.0107 1936 1936 1936
آلومینیوم نوع اول فروش ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1937 -20.5 -0.0105 1937 1937 1937
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1375 0 0.0000 1375 1375 1375
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1377 -8 -0.0058 1377 1377 1377
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1390 0 0.0000 1390 1390 1390
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش ۳ ماهه
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 1400 -10 -0.0071 1400 1400 1400
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 474 0 0.0000 474 474 474
آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن
بورس فلزات لندن ۹۷/۰۹/۲۱ 300 0 0.0000 300 300 300
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ذرت9712ن01 بورس کالا ۹۷/۰۹/۲۱ 13200 -800 -0.0571 13200 13200 13200 13200 278012
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ذرت9712ن55 بورس کالا ۹۷/۰۹/۲۱ 13250 -150 -0.0112 13250 13250 13250 100000 12900 13250 173020
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9711پ05 بورس کالا ۹۷/۰۹/۲۱ 118989 -4165 -0.0338 117777 124990 116997 250 117700 119989 50
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زعف9808پ06 بورس کالا ۹۷/۰۹/۲۱ 82678 -4351 -0.0500 86000 86000 82678 13 82680 83666 100