نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
سکه تحویل تیر 97
بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 20725000 -197441 -0.0094 20920000 20985000 20700000
سکه تحویل شهریور 97
بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 21250000 -163982 -0.0077 21360000 21405000 21210000
سکه تحویل آبان 97
بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 21750000 -173071 -0.0079 21950000 21990000 21690000
سکه تحویل دی 97
بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 22320000 -177106 -0.0079 22510000 22610000 22245000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پتر9701ن01 بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 930000 -1400 -0.0015 930000 930000 930000 6800 930000 950000 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پست9710پ07 بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 604485 16048 0.0273 604485 604485 604485 50 555000 604483 10
زعف9708پ03
بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 53070 0 0.0000 52991 53291 52851 1000 52402 53601 2000
زعف9708پ04
بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 51160 -320 -0.0062 51105 51250 50490 2000 50403 51602 3000
زعف9708پ05
بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 59440 -160 -0.0027 58998 59440 58701 4000 58980 59440 900
زعف9708پ06
بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 49699 35 0.0007 49569 49699 49210 3000 48990 50010 100
زعف9708پ07
بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 38156 26 0.0007 37991 38190 37851 3000 37401 38601 1500