نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صنوین بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 17488 66 0.0038 17488 17488 17488 10000 16978 17487 14
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زر بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 11871 111 0.0094 11900 11990 11800 9800 11800 11990 4900
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} طلا بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 16684 1 0.0001 16602 16764 16600 95 16660 16700 6000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} گوهر بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 12181 35 0.0029 12100 12230 12000 100000 12130 12200 100489
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} فیروزه بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 13374 -10 -0.0007 13377 13377 13360 13911 50233
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} نگین بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 11270 -107 -0.0094 11270 11270 11270 1500 11264 11377 1500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} امینیکم بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 10042 26 0.0026 10034 10068 10027 2500 10039 10055 20000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کیان بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 13490 7 0.0005 13495 13495 13490 438842 13490 13495 299870
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پارند بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 10097 12 0.0012 10090 10109 10090 1926034 10090 10100 192793
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کمند بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 10093 10 0.0010 10088 10093 10088 17410 10089 10127 50000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کاردان بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 12189 -204 -0.0165 12392 12392 12180 12392 49895
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سپاس بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 10088 18 0.0018 10088 10088 10088 100000 10088 10133 100000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آسام فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 16582 161 0.0098 16582 16582 16582 5000 16582 17080 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اعتماد فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 20104 29 0.0014 20083 20122 20083 35020 20097 20111 90000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آکورد فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 15780 12 0.0008 15779 15781 15779 400000 15779 15781 399400
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آگاس فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 16363 159 0.0098 16363 16363 16363 700 16000 16610 2000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اطلس فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 13720 -1 -0.0001 13720 13720 13720 10000 13720 13857 215
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایند فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 10186 42 0.0041 10186 10186 10186 100000 10155 10186 100000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آساس فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 11265 12 0.0011 11265 11265 11265 10000 11186 11376 539