نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سپاس بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 10066 0 0.0000 10066 10066 10066 3000 10044 10070 100000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کاردان بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 22854 -547 -0.0234 22854 22854 22854 2200 22860 25000 24
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سخند فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 10346 29 0.0028 10330 10382 10330 33800 10330 10382 42790
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اوصتا فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 10596 19 0.0018 10592 10597 10592 1000000 10592 10597 1006500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صنوین بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 22763 -420 -0.0181 22763 22763 22763 9880 22763 23100 113
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ثروتم فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 25330 -121 -0.0048 25325 25330 25325 50000 25077 25320 50000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} فیروزه بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 24453 -326 -0.0132 24763 24763 24239 2150 24240 24698 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} افق ملت بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 18622 -236 -0.0125 18750 18940 18360 3340 18360 18710 611
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کمند بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 10062 18 0.0018 10060 10064 10060 3618000 10060 10066 300000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} فیروزا بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 12511 -11 -0.0009 12508 12513 12508 10000 12513 12578 196
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آتیمس فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 25750 -257 -0.0099 25809 25809 25703 1000 23101 25900 2217
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} الماس فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 24342 -100 -0.0041 24459 24459 23984 25000 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کیان بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 15175 29 0.0019 15166 15176 15166 570 15167 15176 96700
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کاریس فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 24293 -200 -0.0082 24498 24498 23890 2367 23890 25000 368
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} امینیکم بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 10137 2 0.0002 10142 10149 10134 3000 10139 10140 12734
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آکورد فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 17305 30 0.0017 17304 17306 17304 399500 17304 17306 399500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اطلس فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 25159 -505 -0.0197 25301 25500 24800 2200 25001 25220 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اعتماد فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 22165 13 0.0006 22162 22172 22161 9000 22161 22161 45000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پارند بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 10057 7 0.0007 10042 10062 10042 443549 10056 10063 74700
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایند فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 10117 31 0.0031 10117 10117 10117 100000 10050 10098 100000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آگاس فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 30799 -415 -0.0133 30799 30799 30799 300 28144 31700 7500
{"state":"closed","description":"ممنوع - توقف به دلایل دیگر"} گوهر بورس کالا ۹۷/۰۸/۲۶ 21556 -428 -0.0195 21100 22000 21100 18000 22000 22100 20168
{"state":"closed","description":"ممنوع - توقف به دلایل دیگر"} زر بورس کالا ۹۷/۰۸/۲۶ 20901 -722 -0.0334 20498 21002 20000 1000 21001 21150 800
{"state":"closed","description":"ممنوع - توقف به دلایل دیگر"} طلا بورس کالا ۹۷/۰۸/۲۶ 31392 -717 -0.0223 31098 32000 30513 55 31870 31899 1753
{"state":"closed","description":"ممنوع - توقف به دلایل دیگر"} عیار بورس کالا ۹۷/۰۸/۲۶ 11096 -320 -0.0280 11200 11280 10903 1000 11230 11269 83567