نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آکورد فرابورس ۱۲:۲۹:۰۸ 16769 31 0.0019 16768 16770 16768 398309 16768 16770 400000
{"state":"closed","description":"ممنوع - توقف به دلایل دیگر"} گوهر بورس کالا ۱۵:۲۷:۰۹ 25395 293 0.0117 25900 25900 25100 207 25288 25400 9576
{"state":"closed","description":"ممنوع - توقف به دلایل دیگر"} زر بورس کالا ۱۵:۲۹:۲۴ 23583 -47 -0.0020 23750 23750 23399 5721 23399 23563 990
{"state":"closed","description":"ممنوع - توقف به دلایل دیگر"} طلا بورس کالا ۱۵:۲۹:۵۳ 36574 121 0.0033 36879 37079 36270 500 36332 36352 30
{"state":"closed","description":"ممنوع - توقف به دلایل دیگر"} عیار بورس کالا ۱۵:۲۹:۵۹ 13008 -17 -0.0013 13000 13100 12913 1800 12941 12949 14126
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آسام فرابورس ۱۲:۱۱:۲۳ 25123 273 0.0110 25643 25643 25100 10000 24896 25643 9900
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ثروتم فرابورس ۱۲:۰۰:۲۷ 22791 -10 -0.0004 23142 23215 22750 50000 22695 23148 50000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اعتماد فرابورس ۱۲:۲۹:۳۶ 21467 40 0.0019 21465 21478 21465 300000 21465 21474 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آگاس فرابورس ۱۲:۲۶:۰۸ 27107 -2 -0.0001 27140 27140 27100 178 27100 27340 1103
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} الماس فرابورس ۱۱:۲۷:۳۶ 22890 599 0.0269 22890 22890 22890 9999 22874 22894 9999
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اطلس فرابورس ۱۲:۲۹:۵۴ 23237 524 0.0231 22851 23300 22851 2525 23104 23500 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آتیمس فرابورس ۱۱:۰۹:۲۲ 21460 453 0.0216 21345 21625 21345
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آساس فرابورس ۱۲:۲۴:۵۵ 16590 819 0.0519 16020 16616 16010 1286 16010 16616 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کاریس فرابورس ۱۲:۲۵:۰۷ 21242 -205 -0.0096 20813 21266 20813 16100 20813 21300 5000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سخند فرابورس ۱۱:۴۸:۳۶ 10939 52 0.0048 10939 10939 10939 100000 10908 10939 99670
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} فیروزه بورس تهران ۱۲:۱۳:۲۴ 21442 -131 -0.0061 21200 22000 21197 50000 21190 21999 1797
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صنوین بورس تهران ۱۲:۲۴:۵۱ 21613 492 0.0233 21213 21849 21213 9927 21213 21848 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} امینیکم بورس تهران ۱۲:۲۹:۲۴ 10176 5 0.0005 10180 10208 10172 19896 10180 10198 19506
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کیان بورس تهران ۱۲:۲۹:۴۳ 14537 8 0.0006 14545 14545 14529 100000 14539 14545 2658
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پارند بورس تهران ۱۲:۲۹:۴۸ 10081 7 0.0007 10080 10090 10080 1333784 10080 10085 2000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} افق ملت بورس تهران ۱۱:۲۶:۵۱ 16650 253 0.0154 16700 16700 16630 4000 16600 16700 3111
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کاردان بورس تهران ۰۹:۱۵:۴۳ 20654 309 0.0152 20654 20689 20654
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سپاس بورس تهران ۰۹:۳۹:۲۱ 10064 19 0.0019 10064 10064 10064 150000 10064 10093 100000