نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} زر بورس کالا ۱۴:۲۹:۰۹ 15000 16 0.0011 15000 15390 15000 100 15020 15200 900
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} فیروزه بورس تهران ۱۲:۲۸:۴۱ 14974 -78 -0.0052 14980 14980 14974 46028 14974 15650 5000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} نگین بورس تهران ۱۲:۱۳:۵۶ 11310 110 0.0098 11310 11310 11310 1406 11200 11312 1500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صنوین بورس تهران ۱۲:۲۶:۵۰ 18957 214 0.0114 18704 19200 18704 9921 18704 18800 2
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} امینیکم بورس تهران ۱۲:۲۹:۵۲ 10131 5 0.0005 10131 10135 10129 1485755 10129 10155 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} فیروزا بورس تهران ۰۹:۱۱:۰۱ 10861 -32 -0.0029 10861 10861 10861 10000 10861 10930 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کیان بورس تهران ۱۲:۲۳:۱۱ 13872 7 0.0005 13872 13877 13872 200000 13852 13877 200000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} پارند بورس تهران ۱۲:۲۴:۱۴ 10065 7 0.0007 10063 10070 10060 1571309 10060 10070 42295
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} افق ملت بورس تهران ۱۲:۲۶:۱۳ 11100 0 0.0000 11100 11100 11100 6525 11100 11250 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کاردان بورس تهران ۱۲:۲۸:۳۳ 14094 -11 -0.0008 14105 14105 14050 15000 969
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اعتماد فرابورس ۱۴:۰۰:۴۱ 20707 12 0.0006 20710 20751 20703 2900 20710 20730 10300
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آکورد فرابورس ۱۲:۲۸:۳۳ 16204 6 0.0004 16203 16205 16203 406821 16203 16205 399600
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} آگاس فرابورس ۱۱:۳۵:۳۱ 18517 -62 -0.0033 18517 18517 18517 732 18517 19222 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اطلس فرابورس ۱۱:۵۳:۱۵ 15123 -447 -0.0287 15123 15125 15123 90 15125 15648 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایند فرابورس ۰۹:۴۵:۳۹ 10010 -21 -0.0021 10010 10010 10010 2000 10006 10040 100000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کاریس فرابورس ۱۰:۳۹:۴۳ 13567 -298 -0.0215 13588 13588 13519 35500 13519 13700 5000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} گوهر بورس کالا ۱۵:۰۴:۲۷ 16502 440 0.0274 16401 16600 16401 4320 16500 16540 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} طلا بورس کالا ۱۵:۱۶:۵۱ 23177 311 0.0136 23000 23320 23000 173759 23150 23175 6386