• ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۳:۳۱:۴۸

    به اطلاع فعالان بازار می رساند با توجه به مشکل فنی رخ داده در برخی از نمادهای گواهی سپرده شیشه، امکان انجام معاملات در نمادهای ذیل در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ از ساعت ۱۲:۴۵ امکان پذیر می باشد.گواهی شیشه فلوت۵سفیدA لیا؛گواهی شیشه فلوت۱۰سفیدA لیا؛ گواهی شیشه فلوت۵سفیدAآسا؛ گواهی شیشه فلوت۵سفیدBآسا؛ گواهی شیشه فلوت۱۰سفیدAکاوه؛ گواهی شیشه فلوت۱۰سفیدBکاوه؛ گواهی شیشه فلوت۵سفیدAکاوه؛گواهی شیشه فلوت۵سفیدBکاوه؛ گواهی شیشه فلوت۶سفیدAکاویان؛ گواهی شیشه فلوت۶سفیدBکاویان؛ گواهی شیشه فلوت۶سفیدAکاوه