• توزیع ۲٬۰۵۰ ریال سود نقدی زگلدشت برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۲:۰۷:۰۸

    شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ مبلغ ۲٬۰۵۰ ریال (۹۸٫۲۳ درصد) از سود ۲٬۰۸۷ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.