• توزیع ۴۰۰ ریال سود نقدی ودانا برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۰:۰۷:۴۴

    شرکت سرمایه گذاری دانایان طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ مبلغ ۴۰۰ ریال (۸۹٫۰۹ درصد) از سود ۴۴۹ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.