• توزیع ۱۰۰ ریال سود نقدی خعمرا برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۶:۰۴:۲۷

    شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ مبلغ ۱۰۰ ریال (۲۱٫۲۳ درصد) از سود ۴۷۱ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.