• معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰۹:۵۴:۵۳

    ۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ و ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ و ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ و ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ و ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز می گردد. مدیریت عملیات بازار