• صدور مجوز تغییر سرمایه سپیدار
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۵:۴۷:۲۰

    مجوز تغییر سرمایه شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی خاص) صادر شد.