• صدور مجوز تغییر سرمایه کرازی
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۵:۴۲:۳۱

    مجوز تغییر سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی صادر شد.