• صدور مجوز تغییر سرمایه کماسه
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۵:۳۷:۳۷

    مجوز تغییر سرمایه شرکت تامین ماسه وریخته گری صادر شد.