• صدور مجوز تغییر سرمایه کمینا
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۵:۲۳:۲۰

    مجوز تغییر سرمایه شرکت شیشه سازی مینا صادر شد.