• عدم توزیع سود نقدی تشتاد برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۱:۲۴:۴۹

    شرکت اشتاد ایران طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ توزیع نکرد.