• معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۰۸:۱۰:۲۳

    ۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ و ۱۴۰۰/۰۴/۰۶و۱۴۰۰/۰۴/۰۷ و نمادهای بار پیک هفتگی ، بار پایه هفتگی و میان باری هفتگی و کم باری هفتگی ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار