• شرکای تجاری ایران در اسفند ۹۹ کدام کشورها بودند؟
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۴:۲۱:۰۴

    سخنگوی گمرک در کانال تلگرامی‌اش نوشت: کارنامه تجارت خارجی کشورمان در اسفند ماه، هفت میلیارد و ۴۵۸میلیون دلار بود که سهم صادرات، سه میلیارد و۳۲۸ میلیون دلار و سهم واردات چهار میلیارد و ۱۳۰میلیون دلار بوده است. چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان به ترتیب، پنج مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در این ماه بودند. امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند نیز به ترتیب، کشورهای طرف معامله با کشورمان برای واردات کالا بودند. سید‌روح‌اله لطیفی، سخنگوی گمرک: کارنامه تجارت خارجی کشورمان در آخرین ماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه، افزایش ۶۴۱میلیون دلاری و رشد ۹.۴درصدی داشته است. تجارت خارجی غیرنفتی کشور در اسفند ماه در مقایسه با بهمن ماه، با افزایش ۱۹۳ میلیون دلاری و رشد ۶درصدی در صادرات و افزایش ۴۴۸میلیون دلاری در واردات و رشد۱۲ درصدی همراه بوده است. در بهمن‌ماه عملکرد تجارت خارجی کشور ۶ میلیارد و ۸۱۷میلیون دلار بود که سهم صادرات سه میلیارد و ۱۳۵میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار بوده است، اما در اسفند ماه، تجارت خارجی کشور بهبود یافته و به هفت میلیارد و ۴۵۸میلیون دلار رسید که نسبت به بهمن‌ماه ۶۴۱ میلیون دلار افزایش را شاهد بودیم. پنج مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در اسفندماه چین با دومیلیون و ۶۷ هزار تن به ارزش ۸۵۵ میلیون دلار و رشد ۲۰درصدی در وزن و یک درصدی در ارزش نسبت به بهمن، عراق با یک میلیون و ۵۶۵هزار تن به ارزش ۵۱۶ میلیون دلار و رشد هشت درصدی در ارزش، امارات با یک میلیون و ۲۹۱هزار تن به ارزش ۴۵۴ میلیون دلار و رشد ۱۱درصدی در وزن و سه درصدی در ارزش، ترکیه با ۴۲۲هزار تن به ارزش ۲۸۱میلیون دلاری و رشد ۱۵۵درصدی در وزن و ۳۵ درصدی در ارزش و افغانستان با ۵۷۱هزارتن به ارزش ۱۹۹میلیون دلار و رشد ۷.۵درصدی ارزش کالا نسبت به بهمن‌ماه، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی بودند که جمعا با پنج میلیون و ۹۱۰هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۳۰۵میلیون دلار ۶۴درصد وزن و ۶۹درصد ارزش کل صادرات کشورمان در اسفندماه را به این پنج کشور اختصاص یافته است. کشورهای طرف معامله با کشورمان برای واردات کالا امارات با ۵۵۱هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۹۵میلیون دلار و رشد۴۸درصدی در وزن و ۱۳درصدی در ارزش نسبت به بهمن ماه، چین با ۳۰۱ هزار تن به ارزش ۹۶۵ میلیون دلار و کاهش دو درصدی در وزن و افزایش ۶درصدی در ارزش، ترکیه با ۴۳۶ هزار تن به ارزش ۵۰۶میلیون دلار و افزایش ۲۱درصدی در وزن و ۱۸درصدی در ارزش، آلمان با ۹۷هزار تن به ارزش ۱۷۲میلیون دلار و کاهش ۴۸درصدی در وزن و ۱۸درصدی در ارزش و هند با ۹۹هزار تن کالا به ارزش ۱۳۸میلیون دلار با کاهش ۵۵درصدی در وزن و ۳۱درصدی در ارزش نسبت به بهمن ماه به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کالا به کشورمان در اسفند ماه بودند که جمعا با یک میلیون و۴۸۴هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۹۷۶میلیون دلار، ۵۶درصد وزن و ۷۲ درصد ارزش کل واردات در اسفند ماه را به خود اختصاص داده‌اند.