• توضیح شرکت بورسی درباره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۰:۰۳:۰۱

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری ساختمان ایران باتوجه به تغییر نرخ برخی از سهم‌های متعلق و عدم قطعیت مفروضات گزارش تجدید ارزیابی از تصمیم گیری درباره افزایش سرمایه در جلسات آتی هیات مدیره خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد. براین اساس، "وساخت" اعلام کرد: در جلسه ۱۴ فروردین هیات مدیره، موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (طبقه سرمایه‌گذاری بلندمدت) ، اندوخته سرمایه‌ای ، مطالبات و آورده نقدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از بررسی گزارشات مربوط به تجدید ارزیابی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری اخذ شده در اسفند ۹۹ با توجه به تغییر نرخ برخی از سهم‌های متعلق به شرکت و عدم قطعیت مفروضات گزارش تجدید ارزیابی، مقرر شد گزارش توجیهی افزایش سرمایه از روش‌های فوق‌ تهیه و در جلسات آتی هیات مدیره تصمیم‌گیری شود.