• معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰۸:۱۱:۳۰

    ۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و ۱۴۰۰/۰۲/۱۲و ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ و نمادهای بار پیک هفتگی ، بار پایه هفتگی و میان باری هفتگی و کم باری هفتگی ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار