• نماد شرکت خارج شده از ورشکستگی برای ۱۰ روز کاری تعلیق دیگر شد.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۴:۴۷

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت گازلوله که در تابلو قرمز بازار پایه فرابورس حضور دارد و بعد از توقف در ۱۵ بهمن و به تازگی از آخرین وضعیت پرونده ورشکستگی که با نقض رای قبلی به دلیل سودآوری خبر داده به دلیل عدم رفع ابهام با تمدید تعلیق حداکثر تا ۱۸ اسفند روبرو شد . بنابراین گزارش، یدالله صادقی مدیر اجرایی "پلوله" اعلام کرد: با عنایت مفاد رای صادره از سوی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور در ۲ اسفند ماه، رای صادره از شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران در ۱۰ آذر سال ۹۷ مبنی بر نقض رای ورشکستگی مورد تایید قضات دیوان عالی قرار گرفت و از آنجایی که تمامی آثار مالی رای مبنی بر نقض ورشکستگی در سال مالی ۹۷ در دفاتر شرکت شناسایی شده و از آن تاریخ تاکنون هزینه‌های مالی مرتبط به آن نیز ثبت شده، رای موصوف هیچگونه آثار مالی بر شرکت ندارد. با حکم مزبور فرایند انتقال مدیریت شرکت با تشکیل مجمع عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و معرفی نماینده تام‌الاختیار هیات مدیره منتخب مجمع به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اقدامات قانونی اعاده به وضع سابق شرکت از سوی آن اداره به نماینده قانونی به عمل خواهد آمد.