• سرقت ماهانه ۱۰۰۰ پراید در تهران به دلیل کیفیت پایین سوئیچ.
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۲:۲۰:۱۹

    طبق آمار در ماه حدود یکهزار دستگاه خودرو پراید در تهران سرقت می‌شود و این ناشی از عدم‌ کیفیت تولید سوئیچ این خودرو است. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران: طبق آمار در ماه حدود ۱۰۰۰ خودرو پراید در تهران سرقت می‌شود و این ناشی از عدم‌کیفیت تولید سوئیچ این خودرو هست و به دلیل عدم وجود رقابت در تولید خودرو هیچ تغییری بین خودرو تولید داخل در سال ۹۸و سال ۹۹ دیده نمی‌شود.