• توزیع ۱۱ ریال سود نقدی ثشرق برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۶:۳۵:۲۶

    شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ مبلغ ۱۱ ریال (۱۰٫۴۸ درصد) از سود ۱۰۵ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.