• عدم توزیع سود نقدی مرقام برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۶:۲۹:۲۳

    شرکت ایران ارقام طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ توزیع نکرد.