• عدم توزیع سود نقدی ثزاگرس برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰۹:۰۰:۳۷

    شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال بختیاری طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ توزیع نکرد.