• توزیع ۵۰ ریال سود نقدی وبیمه برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۰:۰۳:۲۱

    شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مبلغ ۵۰ ریال (۱۸٫۵۹ درصد) از سود ۲۶۹ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.