• توزیع ۵۰۰ ریال سود نقدی فلامی برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۰۹:۳۰:۱۷

    شرکت لامیران طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ مبلغ ۵۰۰ ریال (۵۵٫۳۱ درصد) از سود ۹۰۴ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.