• توضیح سهم غایب درباره قرارداد فروش ۶۶.۵ درصد سهام "شپلی" و عدم ایفا تعهدات.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۰۶:۲۳:۲۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت احیاء سپاهان که از ۲۹ مهر ماه در توقف نماد به سر می برد درباره قرارداد واگذاری ۶۶.۵ درصد سهام پلی اکریل به پخش عظیم و عدم ایفای تعهدات قراردادی، دست به شفاف سازی زد. براین اساس، "واحیا" اعلام کرد: این شرکت به موجب قرارداد ۹ آذر سال ۸۳ مبادرت به خرید ۶۶.۵۳ درصد سهام شرکت پلی اکریل از سرمایه گذاری آتیه دماوند و در ۶ خرداد سال ۸۵ و پس از کسب موافقت سرمایه گذاری آتیه دماوند، کلیه سهام خریداری شده را به موجب قرارداد کتبی به شرکت پخش عظیم منتقل کرده است. به لحاظ نقض تعهدات قراردادی از سوی شرکت پخش عظیم و پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد منعقده، هیات داوری حکم بر محکومیت شرکت پخش عظیم به پرداخت ثمن معامله و خسارات قراردادی در حق این شرکت صادر کرده که به لحاظ عدم اعتراض شرکت پخش عظیم به این رأی، قطعیت یافته و در مرحله اجرای حکم است. عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت پخش عظیم در بخش تعویض اسناد پرداختی و پرداخت کامل ثمن معامله سبب شده "واحیا" نیز در ایفای تعهدات در مقابل شرکت آتیه دماوند با مشکل مواجه شود.