• صدور مجوز تغییر سرمایه غچین
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۶:۰۶:۲۹

    مجوز تغییر سرمایه شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین صادر شد.