• توقف نمادهای معاملاتی(وسزنجان)،(وسپه)،(وسگیلا)،(کگاز)
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۱:۰۰:۰۳

    به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استان زنجان(وسزنجان)،سرمایه گذاری استان گیلان(وسگیلا) جهت برگزاری مجامع عادی بطور فوق العاده بمنظور انتخاب اعضای هیئت مدیره و عمومی فوق العاده، شیشه و گاز(کگاز)جهت برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده بمنظور انتخاب اعضای هیئت مدیره، سرمایه گذاری سپه(وسپه) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بمنظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران