• صدور مجوز تغییر سرمایه قشهد
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۰۹:۵۱:۴۲

    مجوز تغییر سرمایه شرکت شهد (قند خوی) صادر شد.