• صدور مجوز تغییر سرمایه زبینا
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۰۹:۴۶:۴۰

    مجوز تغییر سرمایه شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود صادر شد.