• عدم توزیع سود نقدی ثتوسا برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۴:۲۲:۵۷

    شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ توزیع نکرد.