• توزیع ۱۰ ریال سود نقدی قشکر برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۰۹:۰۴:۰۸

    شرکت شکر شاهرود طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ مبلغ ۱۰ ریال (۱۱٫۷۶ درصد) از سود ۸۵ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.