• صدور مجوز تغییر سرمایه های وب
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۷:۱۷:۱۳

    مجوز تغییر سرمایه شرکت داده گستر عصر نوین - های وب صادر شد.