• صدور مجوز تغییر سرمایه خمهر
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۷:۱۴:۱۵

    مجوز تغییر سرمایه شرکت مهرکام پارس صادر شد.