• صدور مجوز تغییر سرمایه سمتاز
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۶:۲۰:۵۵

    مجوز تغییر سرمایه شرکت سیمان ممتازان کرمان صادر شد.