• صدور مجوز تغییر سرمایه غزر
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۵:۴۸:۰۵

    مجوز تغییر سرمایه شرکت زر ماکارون صادر شد.