• عدم توزیع سود نقدی ثجوان برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۵:۴۷:۲۸

    شرکت تامین مسکن جوانان طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ توزیع نکرد.