• توضیحات مهم در خصوص اعمال اوراق اختیار فروش تبعی کویر(هکویر۹۱۰)
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۰۳:۵۱

    به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند؛ مطابق با اطلاعیه عرضه شماره ۱۸۱/۷۹۸۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرایط تسویه تعهدات در سررسید به شرح زیر می باشد: خرید سهم پایه به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی توسط عرضه کننده(تسویه فیزیکی) و یا پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید به صورت نقد درصورت توافق طرفین(تسویه نقدی).قابل ذکر است تسویه نقدی قراردادهای اختیار فروش تبعی در صورت توافق طرفین انجام خواهد شد. از این رو دارنده اوراق تبعی با انتخاب روش -اول نقدی بعد فیزیکی- ، موافقت خود را با انجام تسویه نقدی اعلام نموده و در صورتی که عرضه کننده نیز با انجام تسویه نقدی موافقت نموده باشد تسویه به شکل نقدی انجام می شود. در صورت عدم موافقت عرضه کننده با انجام تسویه نقدی، تسویه به شکل فیزیکی انجام خواهد شد. تسویه نقدی فقط در صورت پایین تر بودن قیمت پایانی سهام پایه در سرر سید از قیمت اعمال انجام خواهد شد. در این روش سهام پایه همچنان در کد دارنده اوراق اختیار فروش تبعی باقی خواهد ماند و انتقال سهام انجام نمی شود. در تسویه به روش فیزیکی در صورت در زیان بودن اوراق اختیار فروش تبعی(بالاتر بودن قیمت پایانی سهام پایه از قیمت اعمال) امکان اعمال اوراق وجود دارد. ولی اعمال قرارداد در این شرایط موجب زیان دارنده اوراق اختیار فروش تبعی خواهد شد.در صورتی که تعداد اوراق درخواستی جهت اعمال از تعداد اوراق اختیار فروش معتبر موجود در کد دارنده اوراق اختیار فروش تبعی بیشتر باشد، اعمال با تعداد معتبر انجام خواهد شد. همچنین در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی درخواست شده از تعداد اوراق معتبر در کد دارنده اوراق کمتر یا مساوی باشد، اعمال با تعداد درخواست شده انجام خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران