• معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰۸:۲۴:۰۹

    ۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۹۹/۱۱/۰۱ و نمادهای بار پیک ماهانه، بار پایه ماهانه، میان باری ماهانه و کم باری ماهانه ۱۴۰۰/۰۱/۰۱گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار