• عدم توزیع سود نقدی قثابت برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۶:۲۲:۳۶

    شرکت قند ثابت خراسان طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ توزیع نکرد.