• اطلاعیه در خصوص اعمال اوراق اختیار فروش تبعی کویر(هکویر۹۱۰)
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۲:۵۸:۳۰

    به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند؛ تاریخ سررسید اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر(کویر) با نماد (هکویر۹۱۰) روز سه شنبه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۹ می باشد. فرآیند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی به شرح زیر می باشد:۱-به منظور اعمال اوراق اختیار فروش تبعی دارنده اوراق باید درخواست خود را جهت اعمال به کارگزار مربوطه ارائه نماید.۲-کارگزاران محترم می بایست درخواست اعمال مشتریان خود را به صورت تجمیعی در یک فایل با فرمت اکسل و از طریق اتوماسیون اداری، در روز سررسید و حداکثر تا ساعت ۱۳ به معاونت بازار شرکت بورس ارسال نمایند. فایل مذکور شامل ردیف، نماد اوراق تبعی، نام و نام خانوادگی دارنده اوراق، کد بورسی، تعداد اوراق درخواستی و نوع تسویه(اول نقدی بعد فیزیکی و یا فیزیکی) می باشد. یادآور می شود به مکاتباتی که به صورت موردی و جداگانه به این معاونت ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارسال درخواست اعمال توسط کارگزار باید در ر وز سررسید انجام گردد.۳-در صورت عدم ارائه درخواست اعمال از سوی دارنده اوراق و یا عدم ارسال درخواست اعمال مشتریان توسط کارگزار به معاونت بازار شرکت بورس در مهلت مقرر، اوراق اختیار فروش تبعی اِعمال‌ نشده تلقی می شود. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران