• معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰۸:۰۱:۳۰

    ۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۹۹/۱۰/۳۰گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار