• عدم توزیع سود نقدی سباقر برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
    ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۱۱:۳۱:۳۱

    شرکت سیمان باقران (سهامی عام) طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توزیع نکرد.