• افزایش۱۲۲٫۲۲ درصدی سرمایه هجرت
    ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۱۵:۰۹:۴۵

    شرکت پخش هجرت سرمایه خود را از ۴۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۲۲٫۲۲ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۲ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد