• صدور مجوز تغییر سرمایه فاسمین
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۷:۴۸:۰۵

    مجوز تغییر سرمایه شرکت کالسیمین صادر شد.