• صدور مجوز تغییر سرمایه وبیمه
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۷:۲۶:۳۵

    مجوز تغییر سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه صادر شد.