• صدور مجوز تغییر سرمایه صبا
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۶:۵۵:۳۹

    مجوز تغییر سرمایه شرکت سرمایه گذاری صبا تامین صادر شد.